sbor Jihlava Vítejte na stránkách křesťanského společenství Nová Naděje Jihlava. Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací z Jihlavy a širokého okolí, kteří osobně prožili zachraňující moc Ježíše Krista. Věříme, že Bible je pravdivé Boží slovo, že Bůh je skutečný, že Ježíš Kristus zemřel a byl vzkříšen a že každý člověk, který se obrátí ke Kristu v pokání a ve víře, může prožít radikální změnu ve svém srdci a navázat tak osobní a blízký vztah s Bohem. Nevíme, kde jsi na svojí cestě životem, ale rádi bychom s Tebou sdíleli, co nás ovlivnilo a co nám pomohlo v našich životech. Zveme tě do našeho společenství – křesťanství je spíše o vztazích než o pravidlech a zákazech. Společně budujeme vztah k Bohu a k lidem.
Going to a good Church is like coming home after a long journey.
© Jwlmedia - Webmaster - Jerry Lillard
Proč máte společná shromáždění? Zdá se, že v neustále se měnícím světě není žádné jisté místo, kam se můžeme postavit. Žádný pevný bod, k němuž bychom mohli zaměřit srdce. Právě vztah s Bohem Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem je oním pevným bodem našeho života. Když si každý týden uděláme čas na modlitbu, uctívání Boha hudbou a naslouchání Božímu slovu z Bible, náš vztah s ním se posiluje. Proč děláte to, co děláte? Věříme, že Bůh existuje a miluje každého; záleží mu na nás a má pro každého z nás plán. Věřit tomu ovšem vede člověka k staromódním slovům jako jsou "pokora" a "oddanost". Znamenají jednoduše uznat, že Bůh je větší a chytřejší. Proto místo svých cest chodíme raději po jeho cestách, jak nám to ukazuje Bible. Co děláte pro společnost? Nejhorší, co může skupina věřících udělat, je zavírat oči před potřebami společnosti, ve které žije. Věřit v Ježíše Krista znamená pomáhat lidem kolem sebe. Jeho slova "milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás" nás jasně vybízejí dívat se dál, než jen mezi své čtyři zdi, vidět potřeby druhých a ukázat jim, co je to opravdová společnost.
sbor Jeseník „Plodit církve a naplnit naši oblast poznáním Boha a Jeho Slova“ O nás Církev Nová naděje Jeseník je sborem, který má své kořeny v působení misionářů z týmu ROFC na severní Moravě. V současné době je pastorován Michalem a Evou Ondruchovými. Působí nejen v městě Jeseníku, ale po celém okrese. Vizí tohoto sboru je zakládat další sbory a naplňovat okres Jeseník poznáním Boha a Jeho Slova. Tento sbor patří k Církvi Nová naděje vedené biskupem Jerry Lillardem. Tato církev má sbory v Ostravě, Příboru, Jeseníku, Zlatých Horách, Velké Kraši, Olomouci, Kroměříži, Opavě a Praze. Jsme církví, která si váží své minulosti, jak na místní úrovni, tak celkově, církví, která oslavuje svou současnost a očekává dobrou budoucnost.     Církev Nová naděje byla založena svobodným rozhodnutím pastorů různých sborů.
sbor Kroměříž Místní sbory církve Nová naděje jsou samostatnou jednotkou. Za vedení sboru odpovídá pastor spolu s dalšími vedoucími. Vize i vedení sboru spočívají na obdarování lidí, které Bůh do něho vložil (pastoři, učitelé, evangelisté, apoštolové a proroci). Jednotlivé sbory se snaží přinášet evangelium a mít kladný vliv na společnost, aby byl skrze naši službu oslaven Bůh a pomoženo potřebným lidem.
sbor Olomouc Jsme moderní křes'tanské společenství, které touží přinést lásku Ježíše Krista všem lidem.
sbor Mikulovice Jsi občasný návštěvník církve? Rozzlobíš se, když bohoslužba překročí jednu  hodinu nebo kazatel přetáhne kázání o deset minut? Je „ jednou za týden“ tvoje horní hranice?  Nebylo to tak pro novozákonní křesťany. Tak co je přitahovalo? Hudebníci nebo zpěváci v chrámu?  Vrcholné technologie nebo programy pro mládež? Měli více času a méně zodpovědnosti než my?  Ne, všechno v jejich životech bylo obtížnější, trvalo déle a bylo méně pohodlné. Ale jejich setkání s Ježíšem natolik změnilo jejich priority, že každý den přebývali spolu v chrámu. Hladověli po setkávání se v přítomnosti Pána, věřili Jeho zaslíbení - Matouš 18:20  Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich." Brát Boha vážně vyžaduje pravidelné setkávání s jinými křesťany, prožívání aspektu Jeho přítomnosti, společné naslouchání Jeho Slovu a vzájemné povzbuzování.
sbor Ostrava Jsme společenství lidí všech věkových kategorií, různého společenského postavení i národností, kteří se rozhodli přijmout křesťanství za svůj životní styl. Nejde nám o hlásání nějakého náboženství, ale o to, aby lidé mohli najít osobní vztah s Kristem a s jinými věřícími a přitom zůstat stále normální. Patříme do skupiny evangelikálních církví, které se řídí Slovem Božím (biblí). Víme, že každý člověk potřebuje v životě naději. Proto se jmenujeme Církev Nová naděje.  
Církev Nová naděje sbory P R A H A – V úterý 22. září 2009 na zasedání Rady České evangelikální aliance (ČEA) požádala o  členství v této organizaci také Církev Nová naděje, noviny Křesťan Dnes o tom informoval tajemník pražského sboru církve Daniel Němec. Církev Nová naděje byla registrována na Ministerstvu kultury České republiky k 3. září 2009 a sdružuje 9 sborů jak z Prahy tak ze severní Moravy. Sídlo církve je v Ostravě, návrh na registraci církve podával přípravný výbor ve složení Pavel Olšaník, Michal Ondruch a Zbyněk Lindovský. Pastorem pražského sboru Nové začátky je Jerry Lillard. Nová naděje se připojila k Church of God, v Clevelandu, Tennessee (USA), která je světovou denominací s více než 7 miliony členů po celém světě, uvádí internetová stránka www.nova-nadeje.cz. Co se týče řízení, financovaní i vize je Nová naděje nezávislá. Church of God žádným způsobem nezasahuje do vedení národních církví. Cílem ČEA je povzbudit evangelikální křesťany v šíření evangelia, službě a spolupráci. ČEA chce být hlasem těchto církví v dnešní společnosti. Členskými denominacemi ČEA jsou Apoštolská církev, Armáda spásy, Církev bratrská, Evangelická církev metodistická, Církev Křesťanská společenství, Křesťanské sbory a Slezská církev evangelická a.v., jak uvádí internetová stránka www.ea.cz. Zdroj: Křesťan Dnes
Církev Nová naděje
Life Church (Praha)
sbor Cesarea Opava Originální křesťanství pro moderní dobu Jsme církevní organizací s řádnou registrací v České republice. Hlásíme se k dynamickému a radostnému hnutí v křesťanství, které klade důraz na osobní vztah s Bohem a nadpřirozené jednání v osobních potřebách a problémech každodenního života. Hlásíme se k původnímu a originálnímu křesťanství, které mělo sílu, atraktivitu a schopnost ovlivnit společnost. Nová naděje Opava Jste vítání!  
sbor Příbor Jsme zde z pověření Ježíše Krista a Božího Slova, abychom přiváděli lidi do osobního vztahu s Bohem, skrze Ježíše Krista, a ti se stali součástí Boží rodiny – Církve, kde mohou růst v poznání Boha, být vystrojeni ke službě a k naplnění poslání, aby tak mohly být vyplněny potřeby lidí a Bůh byl v tom všem oslaven.- Hlásáme tedy dobrou zprávu, evangelium o záchraně v Ježíši Kristu a o Jeho pomoci, která je dostupná pro každého člověka.Naším záměrem je: VZTAH- osobní vztah s Bohem, skrze Ježíše Krista.- osobní vztah navzájem, skrze Boží rodinu – církev.- osobní vztah s nevěřícími, skrze službu evangelia.Pořádáme:- pravidelná společná shromáždění věřících – scházíme se každou neděli k bohoslužbě, kde chválíme Boha, kážeme Boží slovo a modlíme se za všechny potřebné.- pravidelná setkání během týdne - domácí skupinky.Je naší opravdovou touhou, aby lidé, kteří přijdou to našeho místního sboru, zde nalezli opravdovou rodinu, domov, nemocnici a místo Boží lásky, Boží přítomnosti a Boží moci!
Co o vašem městě?
Bishop Jerry Lillard and Wife Ulli