© Jwlmedia - Webmaster - Jerry Lillard
Vyznání víry Bible je Bohem inspirované zjevení člověku, neomylný standard víry a chování a jediné autoritativní Slovo Boží. Je jen jeden Bůh, projevený jako trojice samostatných a odlišných osob: Otec, Syn a Duch svatý. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu bez hříchu. Člověk ale vědomě zhřešil a jeho jediná naděje je ve vykoupení v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se narodil z panny a který skrze svou smrt a vzkříšení z mrtvých umožnil celému lidstvu spasení (tj. záchranu). Spasení je dílem milosti a skrze víru v Ježíše Krista, nikoliv dílem lidských skutků. Součástí našeho vykoupení je i uzdravení od Boha, skrze víru a ve jménu Ježíše Krista a může zahrnovat i spolupráci s lékařskou vědou. Křest úplným ponořením do vody ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého je aktem veřejného přiznání k vnitřní změně skrze spasení v Ježíši Kristu. Večeře Páně je symbolickým vyjádřením účasti na těle a krvi Krista. Křest Duchem svatým a jeho průvodní důkaz, tj. mluvení v jazycích, je možný každému věřícímu, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu. Každý člověk, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu, je součástí celosvětového těla Kristova (tj. církve), které má pověření zvěstovat evangelium. Každý takový člověk má skrze pomoc Ducha svatého žít svůj osobní život v čistotě a svatosti podle Jeho Slova.   Ti, kdo nepřijali vykupitelské dílo Ježíše Krista, budou v ohnivém jezeře trpět věčným oddělením od Boha. Ježíš se znovu vrátí, nejprve, aby shromáždil všechny opravdové křesťany do nebe a poté k tomu, aby vládnul po tisíc let.
Církev Nová naděje
Židům 11:1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.